David Tvrdý

Master's thesis

Návrh způsobu řízení světelné křižovatky pomocí simulace

Signalized Intersection Directing by Using Simulation Proposal
Abstract:
Cílem předložené diplomové práce je vytvoření modelu světelně řízené křižovatky v simulačním softwaru WITNESS. Práce se skládá z několika částí. První část práce se zabývá definováním problému, charakteristikou zadané křižovatky a popisem současného stavu řízení. V druhé části je popsáno sestavení modelu včetně validace. V třetí části jsou uvedeny provedené experimenty na tomto modelu. V poslední části …more
Abstract:
The main goal of a presented graduation theses is to create a model of traffic light operated crossing in simulating software WITNESS. The theses have several parts. There is a problem definition, characteristic of the designated crossing and a current statement of operating description in the first part. The description of creating the model including validation is presented in the second part of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2010

Thesis defence

  • Supervisor: Michal Dorda
  • Reader: Miroslav Laštůvka

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava