Petr Pachač

Bakalářská práce

Analýza konceptu lovemarks ve sportovním průmyslu

Analysis of the Lovemarks Concept in Sport Industry
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá analýzou konceptu lovemarks ve sportovním průmyslu. Práce je rozdělena na dvě základní části, na část teoretickou a praktickou. V teoretické části práce jsou vymezeny pojmy nutné k pochopení dané problematiky. V praktické části byla pomocí metody dotazníkového šetření provedena analýza konceptu lovemarks. V závěrečné části jsou shrnuty výsledky šetření a doporučení.
Abstract:
Bachelor thesis deals with the analysis of the lovemarks concept in sport industry. The thesis is structured into two fundamental sections, theoretical and practical. In the theoretical section are defined terms, which are necessary to understand given issue. In the practical section was used the questionnaire method to analyse lovemarks concept. In the final part are summarized results of research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2014
  • Vedoucí: Martin Černek
  • Oponent: Nora Švec Markovičová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Sportovní management