Petr Vojčinák

Diplomová práce

Návrh a realizace robustního regulátoru pro laboratorní model vrtulníku s využitím platformy .NET framework a prostředí Matlab&Simulink+.NET Builder

Design and Realization of Robust Controller for Laboratory Model of the Helicopter with Use of .NET Framework, Matlab&Simlunik+.NET Builder
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou návrhu H∞ robustního řízení laboratorního modelu vrtulníku CE 150 a jeho implementací na .NET platformu pomocí nástroje MATLAB Builder for .NET. Zpočátku se zaměříme na celkový matematický popis reálného modelu vrtulníku, tj. od teoretického modelu až po linearizovaný model. Další část se věnuje tématice robustního řízení a návrhů H∞ regulátorů pro řízení …více
Abstract:
This diploma thesis is concerned with H∞ robust control problem of CE 150 helicopter laboratory model, and its .NET platform implementation using MATLAB Builder for .NET. At first, we target the general mathematical description of the helicopter model, i. e. from a theoretical model till a linearizated model. The next part of this thesis is devoted to robust control and H∞ controller design for elevation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Štěpán Ožana
  • Oponent: Jiří Tichý

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava