Michala Repková

Master's thesis

Stanovení záplavových zón v povodí Popradu s využitím hydrodynamických modelů

Floodplain Analysis in the Poprad Basin with the Support of Hydrodynamic Models
Anotácia:
Z hľadiska ochrany pred povodňami je dôležité spoznať a identifikovať areály, ktoré môžu byť potenciálnou povodňou reálne zasiahnuté, a teda je potrebné stanoviť záplavovú čiaru v modelovom území. Na mapovanie povodňovej hrozby a modelovanie inundácií je najefektívnejšie využívanie hydrodynamických modelov. Predložená diplomová práca sa zaoberá stanovením záplavových zón v povodí Popradu s využitím …viac
Abstract:
In terms of flood protection is important to recognize and identify areas that may be potentially affected by a real flood, and therefore it is necessary to provide flood line in the model area. For mapping of flood hazard and modeling of inundation, is the most efficient using hydrodynamic models. This thesis studies providing of flood zones in the Poprad basin, using the hydrodynamic models. In order …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Michal Podhorányi
  • Oponent: Marcela Gergeľová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava