Daniel Baselides

Diplomová práce

Proudová vývěva v systému turbíny K220-44

Jet Air Vacuum Pump in System Turbine K220-44
Anotace:
Diplomová práce se zabývá návrhem proudového přístroje pro odsávání nekondenzujících plynů z prostoru kondenzátoru. V teoretické části této práce je popsán pracovní proces proudových přístrojů, společně s jejich historií a možnostmi jejích využití. Dále je v práci popis Rankine-Clausiova cyklu a popis metod, kterými lze zvýšit účinnost tohoto tepelného oběhu, přičemž zvýšena pozornost je věnována právě …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the design of a jet device for exhausting non-condensating gases from the condenser area. The theoretical part of the thesis describes the work process of the jet devices together with their history and use. Further there is the work description of Clausius-Rankine cycle and methods that can improve the efficiency of a thermal cycle with increased attention especially …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedoucí: Kamil Kolarčík
  • Oponent: Daniel Komorous

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení