Theses 

Gramatické kurikulum v učebnicích anglického jazyka pro základní školy: analýza pořadí a kontextu prezentovaných gramatických jevů – Eva KOŤAROVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Eva KOŤAROVÁ

Bakalářská práce

Gramatické kurikulum v učebnicích anglického jazyka pro základní školy: analýza pořadí a kontextu prezentovaných gramatických jevů

Grammar curriculum in English language textbooks for elementary schools: analysis of the order and context of presented grammatical structures.

Anotace: Bakalářská práce se zabývá gramatickým kurikulem v učebnicích anglického jazyka. Konkrétně je v ní zkoumáno pořadí prezentovaných gramatických jevů a tematický kontext těchto gramatických jevů. Tato práce je rozdělena na dvě části teoretickou a praktickou, přičemž větší důraz je kladen na část praktickou. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy, které jsou spojeny s gramatickým kurikulem v učebnicích anglického jazyka. Velký prostor je věnován gramatice; zejména její funkci v jazykové výuce, jejímu vztahu k ostatním složkám jazykového kurikula. Rovněž je poskytnut přehled přístupů k její výuce spolu s metodami její výuky. Druhá část teoretické složky práce je věnována problematice učebnic. Dále jsou blíže specifikovány jejich funkce a strukturní komponenty, jazykový obsah a úroveň učebnic, tematický obsah. V neposlední řadě jsou vymezeny pojmy: gramatické kurikulum, gramatické minimum, sylabus a je definován jejich vzájemný vztah. Praktická část je tvořena výzkumem vybraných učebnic anglického jazyka pro základní školy. Jádrem empirické části je hloubková analýza pořadí gramatických jevů a jejich tematických kontextů v jednotlivých učebnicích anglického jazyka, a následné porovnání těchto pořadí a tematických kontextů. Cílem této analýzy a srovnání je nejen ověřit, zda je v daných učebnicích anglického jazyka prezentována podobná škála gramatických jevů uvedených v podobném pořadí, ale také zjistit zda je v učebnicích možné vysledovat určitá stereotypní spojení konkrétních gramatických jevů a jejich tematických kontextů. Důraz bude rovněž kladen na možné rozdíly v gramatických kurikulech, která jsou součástí učebnic, které napsali čeští autoři či zahraniční autoři.

Abstract: This bachelor thesis deals with grammar curriculum in English language textbooks. It looks into the order of presented grammatical structures and their thematic context. This thesis is divided into two parts a theoretical and an empirical one. Emphasis is given on the empirical part. The theoretical part includes definitions of basic terms associated with grammar curriculum in English langugae textbooks. Particular attention is paid to the notion of grammar, its functions in language learning and to its relation to other staples of language learning as well as to approaches and methods of teaching foreign languages. The second half of the theoretical part focuses on textbooks, their functions, structural components, language level, language and thematic content. The objective of the empirical part is to present our research on grammar curricula of selected English language textbooks for elementary schools. The heart of the empirical part comprises an in-depth analysis and comparative study of the order and thematic context of presented grammatical structures. The aim of this analysis and comparison is to verify whether it is possible to find a similar range of grammatical structures which are presented in similar order in all the textbooks concerned. The aim is also to find out whether it is possible to find typical connections of grammar structures and thematic contexts in which the structures are presented witch focus on differences which may appear in grammar curricula of English language textbooks written by Czech authors and those written by foreign authors. Key words: grammar curriculum, order of grammatical structures, thematic context, English language textbooks

Klíčová slova: gramatické kurikulum, pořadí gramatických jevů, tematický kontext, učebnice anglického jazyka

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015
  • Zveřejnit od: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Alena Prošková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2015 dostupné: světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=37221 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

KOŤAROVÁ, Eva. Gramatické kurikulum v učebnicích anglického jazyka pro základní školy: analýza pořadí a kontextu prezentovaných gramatických jevů. Č. Budějovice, 2015. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 1. 2019 17:08, 4. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz