Mgr. Soňa Smetanová, Ph.D.

Disertační práce

Modelling of toxic effects of mixtures at different levels of biological organisation

Modelling of toxic effects of mixtures at different levels of biological organisation
Anotace:
V dnešní ekotoxikologii existují (mimo jiné) dvě velké výzvy. Tou první je propojení účinků toxických látek na různých stupních biologické organizace a pochopení cesty těchto účinků od expozice až po celkovou odpověď organismu nebo např. celého ekosystému. Druhou výzvou je predikce toxického účinku směsí látek, protože laboratorní otestování všech kombinací polutantů reálně nebo potenciálně se vyskytujících …více
Anotace:
kuje automatizované regresní modelování devíti různých křivek dávka‐účinek na různé genomické datové soubory. Modely jsou pro každou odpověď vybírány pomocí Akaikeho informačního kritéria. Výsledky ukazují, že regresní modelování je použitelné i pro velké soubory genomických dat a že je vhodné vybírat modely z více typů, protože odpovědi na různé molekulární úrovni se od sebe mohou lišit a mohou záviset …více
Abstract:
Two big challenges (among others) exist in nowadays ecotoxicology. The first is to link adverse effects of toxic compounds at different levels of biological organisation and to explain the pathways from the exposure to the final response (e.g. of organism or ecosystem). The second challenge is mixture toxicity prediction, because it is impossible to laboratory test all combination of toxic compounds …více
Abstract:
the investigated concentration and exposure duration range.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 10. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 12. 2014
  • Vedoucí: prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Karel Brabec, Ph.D., Mgr. Eva Budinská, Ph.D., prof. Henner Hollert, Dr. rer. nat.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta