Zuzana Kašparová

Bakalářská práce

Průmyslové odpadní vody v SEVESO objektech

Industrial waste water in SEVESO establishments
Anotace:
Předložená bakalářská práce je zaměřena na průmyslové odpadní vody v SEVESO objektech. Cílem práce je provést analýzu průmyslových odpadních vod v objektu zařazeném pod SEVESO Ditektivu vzhledem ke vzniku možné environmentální havárie. V teoretické části je uvedeno využití vody v průmyslu, identifikace odpadních vod a jejich negativní vliv na životní prostředí. Dále je popsán vývoj čištění odpadních …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on industrial wasterwater in SEVESO objects. The aim of the thesis is to perform an analysis of industrial wasterwater in a objects classified under the SEVESO Directive due to the emergence of a possible environmental accident. The theoretical part presents the use of water in industry, identification of wasterwater and their negative impact on the environment. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2020
  • Vedoucí: Kateřina Sikorová
  • Oponent: Jana Suchánková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Bakalářský studijní program / obor:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnost práce a procesů