Theses 

Problematika realizace programů primární prevence na středních školách – Bc. Lucie Příhodová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Lucie Příhodová

Diplomová práce

Problematika realizace programů primární prevence na středních školách

The issue of implementation of primary prevention programs in secondary schools

Anotace: Diplomová práce „Problematika realizace programů primární prevence na středních školách“ popisuje tuto problematiku na středních školách na Vysočině. Mým úkolem bylo zjistit, zda studenti vědí, co znamená problematika sociálně patologických jevů, zda se mezi nimi tyto jevy vyskytují a jaký mají názor na programy primární prevence. Zároveň bylo mým úkolem zjistit, zda jsou programy primární prevence na školách realizovány tematicky a jsou cílené na výskyt aktuálních patologických jevů. V teoretické části se věnuje obecně patologických jevům, kladu důraz na výchovu jedince v rodině, jeho socializaci a vliv školy na tyto jevy. Poukazuji na nejčastější problémové jevy, které jsem odhalila již v předchozí bakalářské práci. V další části představuji Centrum primární prevence Spektrum, které mi poskytlo cenné informace, a mohla jsem se účastnit realizovaného primárního programu na střední škole. Popisuji zde Centrum jako instituci, chod a popisuji realizaci preventivních programů. Výzkum je prováděný kvantitativním dotazníkem a poukazuje na patologická chování, která mezi žáky prvních a druhých ročníků převládají, zda jim věnují pozornost rodiče a jaká témata v rámci patologických jevů je zajímají.

Abstract: Thesis "Problems of implementation of primary prevention programs in secondary schools" describes this problem in secondary schools in the Highlands. My task was to determine whether students know what is the issue of socio-pathological phenomena, whether between these phenomena occur and what they think about primary prevention programs. It was also my job to determine whether primary prevention programs in schools realized thematically and are targeted to the actual occurrence of pathological phenomena. The theoretical part is devoted to general pathological phenomena, emphasizes the family education, socialization and its impact on schools these phenomena. I refer to the most common problem phenomena, which I discovered in the previous thesis. In the next section I present the Primary Prevention Centre spectrum, which provided me with valuable information, and I could participate in the program implemented primary to secondary school. Here I describe the Centre as an institution, operation and describe the implementation of preventive programs. Research is conducted quantitative questionnaire and refers to pathological behavior that among pupils of the first and second years predominate, whether they pay attention to parents and what topics within the pathologies of interest to them.

Klíčová slova: sociálně patologický jev, patologické chování, rodina, školní prostředí, klima, program primární prevence, centrum primární prevence / socially pathological phenomenon, pathological behavior, family, school environment, climate, primary prevention program, a primary prevention

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 5. 2015
  • Vedoucí: Ing. Jan Děcký
  • Oponent: JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2019 07:33, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz