Markéta Konvičková

Bakalářská práce

Mezigenerační rozdíly v chování spotřebitelů na trhu populární hudby

Intergenerational Differences in Consumer Behaviour on the Pop Music Market
Anotace:
Bakalářská práce popisuje mezigenerační rozdíly v chování spotřebitelů na trhu populární hudby. Teoretická část je věnována vývoji trhu populární hudby a hudebních nosičů, dále pak popisuje nákupní chování spotřebitelů jednotlivých generací. Praktická část obsahuje popis sběru dat kvalitativního a kvantitativního výzkumu pro následnou analýzu spotřebitelského chování generace X a Y na trhu populární …více
Abstract:
Bachelor's thesis describes the intergenerational differences in consumer behaviour on the pop music market. The theoretical part is devoted to the development of the market of pop music and music sales, and also describes changes in consumer behavior of each generation. The practical part contains a description of the data collection of qualitative and quantitative research for subsequent analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedoucí: Vojtěch Spáčil
  • Oponent: Šárka Velčovská

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava