Theses 

Hodnotové preferencie u rôznych typov profesií – Ing. Eva Račková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie

Ing. Eva Račková

Diplomová práce

Hodnotové preferencie u rôznych typov profesií

Value preferences in different types of profession

Abstract: This thesis explores the value preferences of people from different profession types regarding their age and sex. The value preferences were researched by Rokeach Value Survey amended by prof. Smekal on 128 respondents working in six types of profession representing Holland´s RIASEC model. Namely those people worked as firemen, IT specialists, artists, psychologues, economists and clerks. In the initial part of the thesis concepts as career and career development were explained. Also the career development theories were mentioned and systemized. The attention was focused on theories of value as well, while describing their relation to the other psychological categories. Works of key authors in the field of values research are presented. The empirical part introduces the results of value survey based on the qantitative data analysis. Analysis of variance revealed the statisticly significant differencies in value preferences of people in various types of profession. With the use of Spearman´s correlation analysis the relation between values themselves were researched and confirmed. Furthermore, the comparison between men and women in terms of value preferences was done using the T-test, proving the expected diffrences. The expected change in values in dependence of age was confirmed. Discussed are the probable causes of these results regarding the up to now research. Proposed steps for the next research would lead to the searching for influence of work onto the value preferences changeover, as well as supporting the tendencies for longitudinal research serving as means for setting the value preference progress.

Abstract: Diplomová práca skúma hodnotové preferencie u ľudí z rôznych profesií, a to s ohľadom na ich vek a pohlavie. Pomocou Rokeachovho dotazníka hodnotových preferencií v úprave prof. Smékala boli u 128 respondentov zisťované hodnotové preferencie u šiestich typov povolaní, rozdelených podľa Hollandovho modelu RIASEC. Konkrétne išlo o hasičov, informatikov, umelcov, psychológov, ekonómov a úradníkov. V úvode práce sú bližšie vymedzené teórie kariérneho rozvoja, ich rozdelenie a vývoj. Pozornosť bola venovaná aj doterajším prístupom k popisu a kategorizácii hodnôt a ich vzťahom k ostatným psychologickým kategóriám. Prezentované sú taktiež práce niekoľkých kľúčových autorov z oblasti skúmania hodnôt a hodnotových systémov. Výskumná časť práce predstavuje výsledky explorácie hodnotových preferencií. Pomocou analýzy rozptylu (ANOVA) boli zistené štatisticky významné rozdiely v preferencii hodnôt u jednotlivých povolaní. Vďaka Spearmanovým koreláciám boli identifikované taktiež významné vzťahy, tak kladné ako aj záporné, medzi jednotlivými ľudskými hodnotami navzájom. T - testom sa zistili významné medzipohlavné rozdiely v hodnotovej preferencii respondentov. Pomocou Spearmanových korelácií sa dospelo k zisteniu, že sa s narastajúcim vekom mení hodnotová preferencia respondentov. Diskutované sú možné príčiny výsledkov s ohľadom na doterajší výskum. Doporučenia pre ďalší výskum smerujú do oblasti zisťovania vplyvu profesie na zmenu hodnotových preferencií, ako aj do podpory snáh o longitudinálny výskum, slúžiaci ako prostriedok pre určovanie trendov vývoja hodnotových preferencií.

Klíčová slova: kariérový vývoj, profesná kariéra, Hollandov model RIASEC, hodnoty, hodnotové preferencie, Rokeachov model hodnôt, career development, professional career, Holland´s RIASEC model, values, value preferences, Rokeach value survey

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2014
  • Vedoucí: prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2019 00:59, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz