Miloslav Huml

Bachelor's thesis

Návrh opatření na odstranění pracovních rizik při souběhu více technických zařízení na jednom pracovišti

Detection and proposal for elimination of occupational hazards in case of concurrence of several technical devices at one workplace
Abstract:
Cílem mé bakalářské práce je zjistit pracovní rizika na pracovišti, kde kooperuje více technických zařízení dohromady a kdy při pracovní činnosti s těmito zařízeními může dojít k ohrožení dotyčných pracovníků. Dále pak identifikovat na tomto pracovišti pracovní rizika, analyzovat je a vyhodnotit. Pro zjištěná rizika navrhnout technická či organizační opatření nebo řešení, jež by tato rizika minimalizovala …more
Abstract:
The aim of my bachelor thesis is to find work risks in the workplace, where several technical devices cooperate together and when working with these devices can endanger the workers concerned. Furthermore, to identify work risks at this workplace, analyze them and evaluate them. For the identified risks, propose technical or organizational measures or solutions that would minimize or eliminate these …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 4. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2020
  • Supervisor: Lenka Kissiková
  • Reader: Jakub Remeš

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VSB – Technical University of Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Bachelor programme / field:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnost práce a procesů