Theses 

Spor racionalismu a empirismu v novověké teorii poznání – Bc. Naďa Turynová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Univerzita Hradec Králové

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství pro střední školy - dějepis, Učitelství pro střední školy - základy společenských věd

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Naďa Turynová

Diplomová práce

Spor racionalismu a empirismu v novověké teorii poznání

The Dispute between Rationalism and Empiricism in Modern Theory of Knowledge

Anotace: Cílem této práce je srovnání racionalistické a empiristické teorie poznání v novověké filozofii a kritické zhodnocení výsledků této debaty, zejména s ohledem na Kantovu kritickou filozofii. První část se bude zabývat rozdíly mezi oběma teoriemi, které budou předvedeny na srovnání zvolených představitelů kontinentálního racionalismu a britského empirismu. V této části bude konkrétně vysvětleno: 1) proč racionalismus upřednostňuje dedukci, zatímco podle empiristů vzniká naše poznání induktivně; 2) proč se spor týkal zejména otázky vrozených idejí; 3) co znamenala metafora „nepopsané desky“ a v čem lze kritizovat pojetí mysli jako tabulky, do níž se otiskují imprese vnějších předmětů. V závěrečné části pak bude zhodnoceno Kantovo překonání dogmatických tezí jak racionalistické, tak i empiristické teorie poznání.

Abstract: The aim of this thesis is to compare the rationalist and empiricist epistemology in modern philosophy and critical evaluation of the results of the debate, particularly with regard to Kant's critical philosophy. The first part will deal with the differences between the two theories, which will be presented in comparison elected representatives of the continental rationalism and British empiricism. In this section will be specifically explained: 1) Why Rationalism prefers deduction, while according to our knowledge of empiricists arises inductively; 2) Why the dispute concerned in particular the question of innate ideas; 3) what it meant metaphor "clean slate" and how you can criticize the concept of the mind as a table that mark the impression of external objects. The final section will be evaluated Kant overcome doctrinal propositions both rationalist and the empiricist epistemology.

Klíčová slova: Descartes, Leibniz, Spinoza, Hume, Locke, Kant, empirismus, racionalismus, rozum, zkušenost, Bůh, poznání, ideje vrozené, dedukce, indukce, pravda

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 8. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ladislav Koreň, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Posudek oponenta práce Posudek oponenta práce
Text práce Text práce
Posudek vedoucího práce Posudek vedoucího práce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 4. 2019 09:58, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz