Michal Juříček

Diplomová práce

Optimalizace vstupního materiálového toku pro bezešvé tratě rourovny AMTPO

The Optimization of the Input Material Flow for Seamless Tube Mill Lines AMTPO
Anotace:
Diplomová práce se zabývá implementací prvků štíhlé výroby k dosažení optimalizace toku materiálu v rámci podniku ArcelorMittal Tubular Products Ostrava, a.s. Teoretická část je zaměřena na výrobu ocelových trubek a na rozbor metod štíhlé výroby. Praktická část se zabývá analýzou současného stavu přípravy vsázky a odhalením nedostatků, které výrobu značně zpomalují. Následná optimalizace je provedena …více
Abstract:
This master thesis deals with the implementation of elements of lean manufacturing to achieve optimization of material flow within the company ArcelorMittal Tubular Products Ostrava, as. The theoretical part is focused on the production of steel pipes and on the analysis of lean production methods. The practical part analyzes the current state of preparation charge, and revelations of shortcomings …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2015
  • Vedoucí: Markéta Gregušová
  • Oponent: Přemysl Hulicius

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava