Luboš Netušil

Diplomová práce

Projevy po ukončení čerpání důlních vod v lokalitě bývalého dolu Boží požehnání v Kynšperku nad Ohří na železniční těleso a návrh jeho ochrany

Termination of Pit Water Pumping in the Former Mine Boží Požehnání in Kynšperk nad Ohří, its Effect on the Railroad Body and Suggested Protection Measures
Anotace:
V předložené diplomové práci jsem zpracoval zjištěné informace a poznatky z lokality bývalého dolu Boží požehnání v Kynšperku nad Ohří po ukončení čerpání důlních vod v návaznostech na železniční trať vedoucí touto lokalitou. Na základě zjištění jsem provedl návrh souboru opatření, které by měly vést k ochraně železničního tělesa vedoucího mezi severním a jižním lomem v lokalitě Boží požehnání.
Abstract:
The presented diploma thesis covers the information and knowledge gained in the locality of the former mine Boží požehnání (God´s blessing) in Kynšperk nad Ohří after the termination of pumping the water from the mines. The whole process of pumping is likely to influence the railway line going through the locality. Based on the findings, a set of measures was proposed in order to protect the railway …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2017
  • Vedoucí: Pavel Zapletal
  • Oponent: Zdeněk Brázda

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava