Theses 

Osoby se zdravotním postižením ve světle práva (zákoník práce, zákon o zaměstnanosti, zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením) – Bc. Alžběta Jehlíková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Alžběta Jehlíková

Diplomová práce

Osoby se zdravotním postižením ve světle práva (zákoník práce, zákon o zaměstnanosti, zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením)

Persons with disabilities in light of the law (Labour Code, Employment Act, Law on Granting Benefits to Disabled Persons)

Anotace: Situace zdravotně postižených osob je celosvětovým sociálním problémem. Teoretická část této práce vymezuje základní pojmy a následně se práce věnuje legislativě upravující oblast zdravotně postižených osob. Především dle zákona o zaměstnanosti, zákoníku práce, zákona o důchodovém pojištění a zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Legislativa je zde podrobně rozebrána a porovnána s legislativou minulou i připravovanou. Aplikační část, která navazuje na oblast zaměstnávání zdravotně postižených osob, v první řadě charakterizuje pracovní trh v České republice a následně se snaží pomocí kvantitativní metody za využití dotazníkového šetření nastínit hlavní důvody problému zařazení zdravotně postižených osob do pracovního procesu. Výzkum pak uzavírá zhodnocení celkové situace zdravotně postižených osob v souvislosti s jejich zaměstnáváním a vyvrací či potvrzuje předem stanovené hypotézy. V závěru práce jsou pak zformulovány pozitiva a negativa včetně možných opatření pro zlepšení současné situace zdravotně postižených osob v České republice.

Abstract: The situation of disabled people is a global social problem. In the theoretical part of my dissertation I am defining basic terms and am dealing with legislation regarding the disabled mainly according to the Employment Act, the Labour Code, the Pension Insurance Law and Law on Granting Benefits to Disabled Persons. I am analysing the laws in detail and comparing them to previous and future legislation. In the practical part which connects to the topic of employment of disabled people, I am firstly defining the labour market in the Czech Republic and further trying to outline the main problems (and their reasons) regarding the employment of disabled people. For this I am using the quantitative method and a questionnaire survey. At the end of the research I am reviewing the overall situation of the disabled regarding their employment and disproving or confirming the hypothesis given before. In the final part of my thesis I am dealing with positive and negative aspects of the current situation of disabled people in the Czech Republic including possible arrangements for its improvement.

Klíčová slova: Zdravotní postižení, invalidita, legislativa, právo, zaměstnanec, pracovní trh, sociální zabezpečení, dávky, stát, výzkum, disability, invalidity, legislation, law, employee, labour market, social security, benefits, state, research

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2013
  • Vedoucí: JUDr. Eva Dandová
  • Oponent: JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 2. 2019 06:49, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz