Bc. Michaela Podmanická

Bakalářská práce

Vliv sebehodnocení na copingové strategie a rizikové chování

The Influence of Self-esteem in Coping Strategies and Risk Behavior
Anotace:
Práce se zabývá otázkou vlivu sebehodnocení na zvládání zátěžových situací u dospívajících. Speciální ohled je přitom věnován genderovým rozdílům. Teoretická část popisuje a charakterizuje vybrané aspekty, jako je adolescence, sebehodnocení, zátěžová situace a coping. Dále udává také příklady jednotlivých výzkumů, které byly k daným otázkám provedeny a sepsány. Design této studie je kvantitativní, …více
Abstract:
The work deals with the influence and connection of self-esteem on stressful situations in teenagers´ behaviour. There is special emphasize to gender differences. The theoretical part describes and characterizes the selected aspects, such as adolescence, self-esteem, stress situations and coping. In addition it also gives examples of studies that are conducted by the issues of matter. For my investigation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2012
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií