Theses 

Hodnotová struktura adolescentů a její vztah k osobnostním charakteristikám – Mgr. Anna Chasáková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie

Mgr. Anna Chasáková

Diplomová práce

Hodnotová struktura adolescentů a její vztah k osobnostním charakteristikám

The structure of values among adolescents and its connections to personality characteristics

Anotace: Diplomová práce se zabývá hodnotovou strukturou adolescentů a jejími souvislostmi s osobnostními charakteristikami. Cílem práce bylo také ověření psychometrických charakteristik české verze, diplomová práce by měla přispět k ověřování možnosti uplatnění české verze PVQ ve výzkumných studiích a v psychodiagnostice. V teoretické části se věnujeme rysovému přístupu k osobnosti a pětifaktorovému modelu osobnosti, dále představujeme historicky nejdůležitější a v současné době nejpoužívanější přístupy k zjišťování hodnot, především pak pojetí hodnot Shaloma H. Schwartze, ze kterého vycházíme ve výzkumné části, a podáváme přehled prací týkajících se osobnostních vlastností obsažených v pětifaktorovém modelu a hodnot. Empirická část je založena na kvantitativní analýze dat získaných ze sebeposouzení středoškoláků (N=205) na základě NEO-PI-R a PVQ (The Portrait Values Questionnaire). Korelační analýzou jsme zjišťovali vztahy mezi hodnotami a osobnostními vlastnostmi respondentů, rovněž jsme zjišťovali rodové odlišnosti respondentů v připisováni důležitosti jednotlivým typům hodnot, rozdíly mezi věřícími a nevěřícími respondenty a vliv věku a studijního průměru na hodnotový systém adolescentů. Analýza dat potvrdila předpokládanou strukturu vztahů mezi hodnotovými typy I. a II. řádu a rysy osobnosti, stejně tak byly potvrzeny předpokládané rozdíly v připisování důležitosti jednotlivým hodnotovým typům mezi muži a ženami, mezi věřícími a nevěřícími respondenty a rozdíly v závislosti na studijním průměru respondentů. Rozdíly v hodnotovém systému v závislosti na věku se díky malému rozptylu věku respondentů prokázat nepodařilo.

Abstract: In this MA thesis, the value structure among adolescents and it´s relationship to personality characteristics was researched. This thesis also verifies the psychometric characteristics of methods used in research as well as contributes to the verification of the Czech version of PVQ´s application, in both research and psychodiagnostics. In the initial, theoretical, part of the thesis; firstly the trait model of personality and the five-factor-model are defined. Secondly historically most important, and currently most widely used approaches to values are described. Particularly the approach of Shalom H. Schwartz which is essential for the empirical part of the thesis is widely examined. Finaly, at the end of the theoretical part, the review of literature dealing with personality characteristics in five factor model and values is stated. The second, empirical, part is based on quantitative data analysis. Data were collected from high-school students (N=205) who had all filled NEO-PI-R and PVQ tests. With the use of correlation analysis connections between values and personality characteristics were researched. Furthermore, the comparison between men and women, believers and nonbelievers, and between the students depending up their age and relative importance they attribute to the single value types, was of interest. The expected structure of connections between 10 value types, value types of higher order and personality traits was confirmed, as well as the expected differences between respondents according to the gender, faith, and school outcomes. Differences in value system in dependence on age were not found, probably due to the small age distribution.

Klíčová slova: hodnoty, hodnotová struktura, kruhový model hodnot, adolescence, pětifaktorový model osobnosti, rysy osobnosti, PVQ, values, value structure, circle model of values, five-factor model of personality, personality traits

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 1. 2010
  • Vedoucí: doc. PhDr. Martina Hřebíčková, Dr.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 05:13, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz