Kira Karataeva

Bakalářská práce

Consumer Behavior Analysis on the Cosmetic Salons Market

Consumer Behavior Analysis on the Cosmetic Salons Market
Anotace:
Hlavním cílem dané práce bylo identifikovat, zhodnotit a porovnat nákupní chování spotřebitelů na trhu kosmetických salonů v Ruské Federace a České Republice. Dílčím cílem práce bylo zjistit, jaké faktory ovlivňují rozdíly v chování spotřebitelů kosmetických služeb nejvíce. Analýza byla provedena pomocí kvantitativního výzkumu. Data byla získána prostřednictvím elektronického dotazování, formou dotazníku …více
Abstract:
The main objective of this thesis was to identify, evaluate and compare the consumer buying behaviour on the market of cosmetic salons in the Russian Federation and in the Czech Republic. The secondary goal of the work was to find out which factors influence the differences in the behaviour of consumers mostly. The analysis was carried out using quantitative research. The data was obtained with electronic …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 8. 2019
  • Vedoucí: Vojtěch Spáčil
  • Oponent: Markéta Zajarošová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketing a obchod