Martina Holubová

Bachelor's thesis

Zázemí lázní s apartmány Ostrava-Vítkovice

Spa facilities with apartments Ostrava-Vítkovice
Abstract:
HOLUBOVÁ, Martina.: Zázemí lázní s apartmány Ostrava - Vítkovice: Bakalářská práce. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra architektury, 2014, s.33. Vedoucí práce: Rosypal, D. Předmětem mé bakalářské práce ,,Zázemí lázní s apartmány Ostrava - Vítkovice“ je vypracování části projektové dokumentace pro provádění stavby. Tento projekt navazuje na předešlou urbanistickou …more
Abstract:
HOLUBOVÁ, Martina.: Zázemí lázní s apartmány Ostrava - Vítkovice: Bakalářská práce. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra architektury, 2014, s. 33. Vedoucí práce: Rosypal, D. The subject of my bachelor thesis "Spa facilities with apartments Ostrava - Vítkovice" is elaboration of part of the project documentation for constuction work. This project follows my prior urban …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2014
  • Supervisor: Dušan Rosypal

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava