Theses 

Analýza proměny financování strukturální politiky 2014-2020 v kontextu aktuálních problémů evropské integrace: vliv hospodářské krize, vize a cíle strategie Evropy 2020, globalizace a konkurenceschopnost EU – Barbora Hanušová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Barbora Hanušová

Diplomová práce

Analýza proměny financování strukturální politiky 2014-2020 v kontextu aktuálních problémů evropské integrace: vliv hospodářské krize, vize a cíle strategie Evropy 2020, globalizace a konkurenceschopnost EU

The analysis of the transformation of the funding of the structural policiy 2014-2020 in the context of actual problems of european integration: the impact of the economic crisis, the vision and targets of the Europe 2020 strategy, globalization and competitiveness of the EU

Anotace: Diplomová práce se zaměřuje na proměnu financování strukturální politiky Evropské unie mezi programovými obdobími 2007-2013 a 2014-2020. První část práce představuje teoretická východiska rozebíraného tématu a zachycuje vývoj pojetí hospodářské a sociální soudržnosti společně s návrhy odborníků na reformu jejího financování. Druhá část obsahuje charakteristiku problémů a výzev evropské integrace. Třetí část práce následně v jejich kontextu a na základě komparace víceletých finančních rámců 2007-2013 a 2014-2020 vymezuje a hodnotí hlavní změny týkající se strukturální politiky Evropské unie. I když zájmy a priority České republiky nejsou vždy ve shodě s provedenými změnami, musí je Česká republika respektovat, přizpůsobit se jim a implementovat je nejen do svých programových dokumentů. Zda provedené změny budou pro Českou republiku vyhovující, je zhodnoceno v poslední části práce.

Abstract: The final thesis focuses on the transformation of the financing of the European Union structural policy between two programming periods 2007-2013 and 2014-2020. The first part presents the theoretical basis of analysed subject, and shows the development of the concept of economic and social cohesion, together with the experts' proposals to reform its financing. The second part contains the characteristics of problems and challenges of the European integration. The third part then in their context and based on the comparison of the multiannual financial framework 2007-2013 and 2014-2020 identifies and assesses the major changes regarding the European Union structural policy. Even if the interests and priorities of the Czech Republic are not always in line with the changes, the Czech Republic must respect them and implement them not only in their programming documents. Whether the changes are suitable for the Czech Republic, is reviewed in the last part of the thesis.

Klíčová slova: víceletý finanční rámec, strukturální politika, hospodářská a sociální soudržnost, Evropská unie

Keywords: multiannual financial framework, structural policy, economic and social cohesion, European Union

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: Martin Pělucha
  • Oponent: Oto Potluka

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/42048


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2019 16:30, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz