Bc. Kateřina Malcánková

Bachelor's thesis

Obraz rodinné resilience v kontextu pandemie Covid-19

Family resilience image in the context of the Covid-19 pandemic
Anotácia:
Cílem bakalářské práce bylo zmapovat osobní zkušenosti členů rodin s proměnou rodinné resilience během pandemie Covid-19 a prozkoumat, jaké podoby klíčové procesy rodinné resilience a jejich hlavní domény nabývaly. Kvalitativní výzkumný design byl realizovaný pomocí polostrukturovaných rozhovorů s více členy rodiny. Výzkumný soubor byl tvořen čtyřmi rodinami. Výsledky byly zpracovány pomocí interpretativní …viac
Abstract:
The bachelor thesis aimed to map personal experience of family members with the transformation of family resilience during the Covid-19 pandemic and to examine what forms the key processes and main domains took. The qualitative research design was realized through semi-structured multi family member interviews. Examined population sample was composed of four families. The results were processed through …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2022
  • Vedúci: doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta