Michaela Jeziorská

Bakalářská práce

Dendrologická a ekologická charakteristika PR Velké Doly

Dendrological and ecological characteristics PR Velké Doly
Anotace:
Předkládaná závěrečná práce je zaměřena na charakteristiku lesních porostů v přírodní rezervaci Velké Doly, s důrazem na dřevinnou skladbu vegetace. Práce byla rozdělena do dvou částí. První část práce tvoří literární rešerše zabývající se dendrologickou a ekologickou charakteristikou přírodní rezervace Velké Doly. Základem druhé části závěrečné práce byl terénní výzkum. Při terénních pochůzkách byl …více
Abstract:
Presented final work is focused on characterization of forest in the nature reserve Velké Doly, with emphasis on the species composition of vegetation. The work was divided into two parts. The first part consists of a literature review dealing with dendrological and ecological characteristics of the nature reserve of Velké Doly. The basis of the second part of the thesis fieldwork. When the field was …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2016
  • Vedoucí: Lenka Urbancová
  • Oponent: Markéta Gdulová, Hana Švehláková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava