Theses 

Parody on the Internet - Comparison of Czech and Polish Regulation – Mgr. Martin Švéda

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Martin Švéda

Diplomová práce

Parody on the Internet - Comparison of Czech and Polish Regulation

Parody on the Internet - Comparison of Czech and Polish Regulation

Anotace: Tato diplomová práce zpracovává právní aspekty parodie z pohledu českého a polského ústavního a autorského práva, stejně tak jako si dává za cíl poukázat na specifické aspekty parodie na internetu. Na základě toho analyzuje a srovnává přístup zmíněných států k zakotvení parodie, a to především s ohledem na parodickou výjimku obsaženou v evropské Směrnici 2001/29/ES. Ve druhé části práce zpracovává specifické aspekty parodie na internetu, jako je její specifický způsob vzniku, potenciál oslovit širší veřejnost, ale také dopady internetu na poměřování základní lidská práva a svobod během jejich kolize a stejně tak vliv internetu na posuzování autorskoprávní regulace parodie v rámci třístupňového testu.

Abstract: This master thesis deals with the legal aspects of parody from the perspective of Czech and Polish constitutional and copyright law and it is trying to point out specific aspects of parody on the Internet. Based on that, it analyzes and compares the approach of aforementioned countries to enactment of the concept of parody, especially considering parody exception included in the Directive 2001/29/EC. The second part of this thesis is focused on the specific aspects of parody on the Internet, such as its specific way of creation, the potential to reach a wider audience but also the impact of the Internet on assessment in a case of collision of fundamental rights and freedoms, as well as Internet’s influence on the assessment of copyright regulation of parody within the Three-Step Test.

Keywords: autorské právo, parodie, internet, česká a polská právní úprava autorského práva, Bernský třístupňový test, User-generated content, Směrnice 2001/29/ES, Copyright, Parody, Czech and Polish Copyright Regulation, Berne Three-Step Test, Directive 2001/29/EC

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2017
  • Vedoucí: JUDr. Matěj Myška, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Bc. Lucie Straková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 2. 2019 10:06, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz