Theses 

Vplyv práce s koňmi a relaxácií na osobnú pohodu človeka – Mgr. Viktória Kóňová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Viktória Kóňová

Diplomová práce

Vplyv práce s koňmi a relaxácií na osobnú pohodu človeka

The effect of working with horses and relaxations on subjective well-being

Abstract: In this thesis I have qualitatively explored the effect of intervention program (based on working with horses and relaxations) on the level of subjective well-being, on some of its internal factors and also on the development of human strengths. I have also posed a question, which other personal traits or abilities can this intervention have effect on. In the theoretical part I have addressed subjective well-being, human strengths, working with horses and relaxations – I have discussed the progress already made in these fields, measurement of the psychological constructs, existing positive-psychological interventions in these fields. In the empirical part I have defined the research problem in the context of existing similar interventions. I have carried out my own intervention program with five participants. I have obtained both quantitative (questionnaires, evaluated qualitatively) and qualitative data (observations, interviews and written reflexions, evaluated by content analysis). According to these data I have created single case studies which allowed me to answer the research questions. It was shown that this intervention, based on working with horses and on relaxations, has had positive effect on the level of subjective well-being, coping, assertiveness, empathy and also (very slightly) on the development of human strengths. The effect on the locus of control and mindfulness has not been proven. In addition to this, the intervention also has had positive effects on the development of sensorimotor and ideomotor skills, capability to relax, savoring the moment, thankfulness, openness to new experiences, realizing one’s boundaries, trust and self-confidence.

Abstract: V tejto diplomovej práci som kvalitatívne skúmala účinok intervenčného programu (založeného na výuke práce s koňmi a relaxácií) na úroveň osobnej pohody, niektorých jej vnútorných faktorov a tiež na rozvoj silných stránok ľudského charakteru. Tiež som si položila otázku, na aké ďalšie osobnostné charakteristiky alebo schopnosti môže mať táto intervencia vplyv. V teoretickej časti som sa venovala osobnej pohode, silným stránkam charakteru, práci s koňmi a relaxáciám – rozobrala som vývoj poznatkov v týchto oblastiach, spôsoby merania psychologických konštruktov, doterajšie pozitívne-psychologické intervencie v týchto oblastiach. V praktickej časti som vymedzila výskumný problém vzhľadom k doteraz realizovaným podobným intervenciám. Uskutočnila som vlastný intervenčný program s piatimi účastníkmi, pričom som od nich zbierala tak kvantitatívne dáta (dotazníky, vyhodnocované kvalitatívne), ako aj kvalitatívne dáta (pozorovania, rozhovory a písomné reflexie, vyhodnocované obsahovou analýzou). Na ich základe som vytvorila jednotlivé prípadové štúdie, ktoré mi umožnili odpovedať na výskumné otázky. Preukázalo sa, že táto intervencia, založená na práci s koňmi a relaxáciách, mala pozitívny vplyv na úroveň osobnej pohody, zvládanie stresu, asertivitu, empatiu a veľmi mierne aj na rozvoj silných stránok charakteru; vplyv na miesto kontroly a všímavosť sa nepreukázal. Okrem toho mal program pozitívny vplyv aj na rozvoj senzomotorických a ideomotorických schopností, schopnosť uvoľnenia, vychutnávanie okamihu, vďačnosť, otvorenosť novému, uvedomovanie si svojich hraníc, dôveru k iným, aj sebadôveru.

Klíčová slova: osobná pohoda, silné stránky charakteru, práca s koňmi, relaxácie, subjective well-being, human strengths, working with horses, relaxations

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 08:13, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz