Mgr. Veronika Skalická

Diplomová práce

Právní regulace, příčiny a prevence násilné kriminality se zvláštním zaměřením na trestné činy vraždy a ublížení na zdraví

The Legal Regulation, Causes and Prevention of the Violent Criminality with special Orientation on Crimes of the Grievous Bodily Harm and of the Murder
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou násilné kriminality, zejména vraždou a ublížením na zdraví. V úvodu práce jsou vymezeny základní pojmy a nastíněn historický exkurs od roku 1950. Po obecnějším vymezení daných trestných činů, jejich umístění ve zvláštní části trestního zákoníku, se práce zaměřuje na rozbor jednotlivých skutkových podstat i z hlediska vztahu k jiným trestným činům v rámci jednočinného …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the issue of violent crime, especially murder and bodily harm. In the introduction of thesis are explained the basic concepts and outlined historical excursion since 1950. After a general definition of the crimes, location in the Criminal Code, the thesis focuses on the analysis of facts of the case within the simultaneously concurrence and subsequent offenses. It also …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 5. 2017
  • Vedoucí: doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.
  • Oponent: JUDr. Jan Provazník, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta