Theses 

Železobetonový skelet na poddolovaném území s respektováním seismického zatížení – Ondřej Čížek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební

Magisterský studijní program / obor:
Stavební inženýrství / Konstrukce staveb

Ondřej Čížek

Diplomová práce

Železobetonový skelet na poddolovaném území s respektováním seismického zatížení

Design of a frame structure building from reinforced concrete with respect to the effects of undermining and seismicity

Anotace: Tématem práce je Železobetonový skelet na poddolovaném území s respektováním seizmického zatížení. Obsahem práce je návrh průmyslového nájemního objektu z monolitického železobetonu v oblasti Ostrava Poruba. Skeletový nosný systém konstrukce je navržený podle norem ČSN 73 0039, ČSN EN 1991, ČSN EN 1992 a ČSN EN 1998. Úvod práce je věnovaný vlastní specifikace objektu, geologickému průzkumu a nástinu problematiky seizmicity a poddolování. Výpočet zatížení, posouzení základové půdy a návrh a posudek železobetonových prvků na mezní stavy je obsažen ve střední části díla. Závěr práce obsahuje ekonomické porovnání běžného návrhu betonové konstrukce a návrhu konstrukce odolné proti účinkům zemětřesení.

Abstract: The theme of the work is reinforced concrete skeleton in undermined areas with respect to seismic loads. The content of this paper is a design of industrial rental building of monolithic reinforced concrete in Ostrava Poruba. The skeletal system supporting structure is designed according to standards CSN 73 0039, EN 1991, EN 1992 and EN 1998th. Introduction is dedicated to the object specification, geological survey and outline of seismic and undermining issues. Load calculation, assessment of underlying soil and the proposal and assessment of the reinforced concrete elements to limit states is contained in the central part of the work. In conclusion the work includes an economic comparison of the current design of concrete structures with the design of structures resistant to earthquakes.

Klíčová slova: železobeton, seizmicita, poddolování, skelet, průmysl, Ostrava

Keywords: Reinforced concrete, seismic, undermining, skeleton, industry, Ostrava

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 1. 2012
  • Vedoucí: Karel Kubečka
  • Oponent: Ivan Holínka

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 5. 2019 19:24, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz