Tereza ČERNÁ

Bachelor's thesis

Kompetence sociálního pracovníka ve věznici

Competence of a social worker in prison
Abstract:
Práce se zabývá kompetencemi sociálního pracovníka ve vězeňském prostředí. Cílem práce je na základě analýzy činnosti sociálního pracovníka ve věznici identifikovat základní kompetence pro tuto činnost. Pro zjišťování dat byla zvolena kvantitativní metoda šetření, pomocí dotazníků, které vyplnili sociální pracovníci, ale také zaměstnanci, kteří s nimi úzce spolupracují (vychovatelé, psycholog a další …more
Abstract:
The work deals with the competencies of social workers in the prison environment. The aim of this work is based on the analysis activities of a social worker at the prison to identify basic competencies for this activity. The survey data was quantitative method of investigation, using a questionnaire completed by social workers, but also workers who collaborate closely with them (educators, psychologists …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 3. 2014
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Petr Balek

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ČERNÁ, Tereza. Kompetence sociálního pracovníka ve věznici. Ústí nad Labem, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická