Kateřina Francová

Bakalářská práce

Teoretická predikce teplot vzplanutí směsí alternativních paliv

Theoretical Prediction of Flash Temperatures of Alternative Fuel Mixtures
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá teoretickou predikcí teploty vzplanutí směsí alternativních paliv. V teoretické části je uvedena klasifikace nebezpečných látek (dle nařízení CLP i chemického zákona), fyzikálně chemické vlastnosti a technickobezpečnostní parametry alkoholů v predikovaných směsích alternativních paliv i rozebrány metody predikce. K predikci teploty vzplanutí směsí ethanol-voda, 1-propanol …více
Abstract:
The subject of this thesis is theoretical prediction of flash temperatures of alternative fuel mixtures. In theory part are described classification of hazardous chemicals (by CLP regulation and chemical law, physic chemical properties and technical-safety parameters of alcohols in predicted alternative fuel mixtures and prediction methods. Ideal, Wilson and NRTL equations were used for prediction …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2015
  • Vedoucí: Ivana Bartlová
  • Oponent: Jan Skřínský

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Bakalářský studijní program / obor:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu