Ivana Těšínská

Bachelor's thesis

Sociální a ekonomická diferenciace regionů NUTS II v Polsku

Social and Economics Difference of the NUTS II Regions in Poland
Abstract:
Má práce se zabává metodologií a klasifikací regionálních disparit na úrovni NUTS II. Analyzuje problematiku regionálních disparit v Polské republice, pomocí socioekonomické analýzy. Práce popisuje vybrané ekonomické ukazatele jako HDP, zaměstnanost a nezaměstnanost v jednotlivých vojvodstvích. V sociální oblasti se zabývá populačním vývojem, migrací, a přírozeným přírůstek obyvatel. Poslední část …more
Abstract:
My work deals with metodology and classification of regional disparities. It analyses the problem regional disparites in Poland using socio-economic analysis. This work describes selected economic indicators such as GDP, employment and unemployment in individual province. In the social area deals with population development, migration and natural increase of population.The last part assesses the status …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2012
  • Supervisor: Ivan Šotkovský
  • Reader: Olga Schwetzová

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava