Theses 

Využití nástrojů IMK v promotion církevního sboru – Bc. Zarina Aitmambetova

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Zarina Aitmambetova

Diplomová práce

Využití nástrojů IMK v promotion církevního sboru

Integrated marketing communication instruments aplication in promotions of chosen church community

Anotace: Hlavním cílem diplomové práce je posouzení stávajícího pojetí MKM vybrané církve CBHP a snaha navrhnout jeho efektivnější model, který by zajistil církvi adekvátní propagaci. V rámci této práce se pokoušíme potvrdit či vyvrátit hypotézu, že CBHP v současné době nevyužívá racionálně a efektivně nástroje MKM. V souvislosti s naší hypotézou hledáme odpovědi i na následující dvě výzkumné otázky: Existuje paralela mezi podnikem a církvi z pohledu používání marketingového mixu? a Jaké významné překážky se vyskytují při používání MKM ze strany vybrané církve (CBHP)? Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První z nich je věnována teoretickým východiskům řešení diplomové práce. Ve druhé kapitole se zaměřujeme na obecný potenciál využití MKM v propagaci církví, zatímco třetí kapitola posuzuje projekt MKM vybrané církve, dále charakterizuje CBHP a analyzuje současný stav marketingového mixu a MKM této církve. V této kapitole jsou stručně charakterizovány nejběžnější překážky bránící MKM v komunikaci CBHP. Čtvrtá kapitola se zaměřuje na dílčí doporučení a návrhy pro zefektivnění používání nástrojů MKM vybrané církve a pro její adekvátní propagaci.

Abstract: The main goal of the diploma work is to evaluate the current conception of MCM (Marketing Communication Mix) of the selected CBHP church (No Boundaries Church Prague) and an effort to propose its more effective model which would ensure an adequate promotion for the church. Within this work we try to confirm or refute the hypothesis that CBHP has not been using rationally and effectively the MCM tools at this time. In connection with our hypothesis, we are looking for answers also for the following two questions: Is there a parallel between an enterprise and church in terms of using the marketing mix? And what significant obstacles occur when MCM is used by the selected church (CBHP)? The work is divided into four chapters. The first part is devoted to theoretical basis of solutions within the diploma work. The second chapter is focused on general utilization of MCM in the promotion of churches while the third chapter reviews the MCM project of the selected church, in addition CBHP is characterised and the current state of marketing mix and MCM of this church are analysed. This chapter briefly characterizes the most common obstacles preventing MCM from communicating with CBHP. The fourth chapter is focused on partial recommendations and proposals to use the MCM tools of the selected church more effectively and for its adequate promotion.

Klíčová slova: marketingový mix, produkt, cena, distribuce, propagace, nástroje marketingového komunikačního mixu, reklama, osobní prodej, podpora prodeje, přímý marketing, vztah s veřejností, sponzoring, nová media, zákazník, podnik, církev, Bible, Církev bez hranic Praha, návrh nástrojů marketingového komunikačního mixu marketing mix, product, price, place, promotion, elements of marketing communications mix, advertising, personal selling, sales promotion, direct marketing, public relations, sponsorship, new media, customer, company, church, No Boundaries Church Prague, proposal of elements of marketing communications mix

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Čírtek
  • Oponent: PhDr. Slavomír Paravičiny

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 7. 2019 11:47, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz