Vladimíra Baumgartnerová

Bakalářská práce

Těžba a odbyt nerostné suroviny čedičového lomu Měrunice

Mineral Extraction and Sale - Practices of the Basalt Quarry of Měrunice
Anotace:
Účelem této bakalářské práce je prezentace celého procesu těžby stavebního kamene od průzkumu ložiska až po expedici čediče z kamenolomu Měrunice. Výsledkem celého procesu je vysoce jakostní drcené kamenivo, které má své nezastupitelné místo a uplatnění ve stavebnictví. V závěrečné části práce je popsán vliv těžby na životní prostředí a sanace a rekultivace v prostoru čedičového lomu Měrunice.
Abstract:
The purpose of this bachelor thesis is the presentation of the whole process of extraction of building stone from exploration to expedition of the basalt quarry Měrunice. The result of the process is a high quality crushed stone, which plays an irreplaceable role in the construction. The final part describes the impact of mining on the environment and the remediation and reclamation of an area of basalt …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: Jaroslav Dvořáček
  • Oponent: Hana Šlachtová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava