Theses 

Zhodnotenie ekonomického vývoja a návrh stratégie finančného riadenia vybranej firmy – Sebastian Staník

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Sebastian Staník

Bakalářská práce

Zhodnotenie ekonomického vývoja a návrh stratégie finančného riadenia vybranej firmy

Zhodnocení ekonomického vývoje a návrh strategie finančního řízení vybrané firmy

Anotace: Cílem této bakalářské práce je zhodnotit ekonomický vývoj vybrané firmy na základě strategické a finanční analýzy, v letech 2010 až 2014, z pohledu vlastníka. Taktéž identifikovat silné a slabé stránky firmy, předpovědět budoucí vývoj podniku a navrhnout strategii finančního řízení. Bakalářská práce se skládá z dvou částí. V první teoretické části jsou popsány a vysvětleny jednotlivé metody finanční a strategické analýzy, které jsou použité při výpočtech. V druhé praktické části jsou využity poznatky z teoretické části k provedení analýzy vybrané firmy. Praktická část je doplněna o tabulky a obrázky. V závěru bakalářské práce jsou zahrnuty výsledky finanční a strategické analýzy, pomocí kterých jsou identifikovány silné a slabé stránky firmy, na základě kterých si společnost drží stabilní pozici na trhu, a to navzdory silné konkurenci. S budoucím využitím příležitostí, které se nabízejí, si firma upevní ještě více svojí pozici na trhu a také si vytvoří prostor pro její růst. Tato analýza je určená pro vlastníky firmy, kteří mohou být spokojeni s její finanční situací, jelikož vykazuje dostatečnou rentabilitu, tvoří hodnotu a nehrozí jej bankrot. Výsledky finanční analýzy taktéž poukázaly na některé problémové oblasti, na které by se měla firma do budoucna zaměřit. Jedná se problém s nedostatečnou likviditou, rizikové řízení čistého pracovního kapitálu a velké množství zásob na skladě. Navzdory některým problémovým oblastem se firma v mezipodnikovém porovnání s její největší konkurencí umístila na druhém místě.

Abstract: The aim of this undergraduate dissertation is to evaluate the economic development of a chosen company based on the financial analysis between years 2010 and 2014. Furthermore, it identifies the its strengths and weaknesses, predicts a future development of the company and suggests the strategy for the financial management. The undergraduate dissertation consists of two parts. First theoretical part describes and explains individual methods of the financial and strategic analysis that were used for calculations. Second practical part applies the theoretical methods and theory to my chosen company. Practical part includes also tables and pictures. The results of the financial and strategic analysis are summarised in the conclusion, which helped to identify company's strengths and weaknesses, which suggest that the company retains a stable position on the market despite a strong competition. The company should even further consolidate its market position thanks to an incoming utilization of opportunities that are proposing and create a space for its growth. This analysis is aimed for the company owners, who can be satisfied with the financial situation of the company, because it shows adequate profitability, creates value and avoids bankruptcy. The results of the financial analysis point out also some issues that the company needs to focus on in the future. It is a liquidity problem, risk management of a net working capital and exceeded amount of inventories. Despite some of the identified issues, the company takes a second place in the intercompany comparison with its closest competitors.

Abstract: Cieľom tejto bakalárskej práce je zhodnotiť ekonomický vývoj vybranej firmy na základe strategickej a finančnej analýzy v rokoch 2010 až 2014 z pohľadu vlastníka. Taktiež identifikovať silné a slabé stránky firmy, predpovedať jej budúci vývoj a navrhnúť stratégiu finančného riadenia. Bakalárska práca je zložená z dvoch častí. V prvej časti, ktorá je teoretická, sú popísané a vysvetlené jednotlivé metódy finančnej a strategickej analýzy, ktoré sú použité pri výpočtoch. V druhej časti, ktorá je praktická, prebieha realizovanie teoretických metód a poznatkov na mnou vybranú firmu. Praktická časť je doplnená o tabuľky a obrázky. V závere celej bakalárskej práce sú zhrnuté výsledky finančnej a strategickej analýzy pomocou ktorých sú identifikované silné a slabé stránky firmy, podľa ktorých si drží stabilné miesto na trhu aj napriek silnej konkurencii. S budúcim využitím príležitosti, ktoré sa ponúkajú si firma ešte viac upevní svoju pozíciu a taktiež sa vytvorí priestor pre jej rast. Táto analýza je určená pre vlastníkov firmy, ktorí môžu byť spokojní s jej finančnou situáciou, pretože vykazuje dostatočnú rentabilitu, tvorí hodnotu a nehrozí jej bankrot. Výsledky finančnej analýzy taktiež poukazujú na niektoré problémové oblasti na ktoré by sa mala firma v budúcnosti zamerať. Jedná sa o problém s nedostatočnou likviditou, rizikové riadenie čistého pracovného kapitálu a veľké množstvo zásob na sklade. Aj napriek niektorým problémovým oblastiam sa firma umiestnila v medzi podnikovom porovnaní s jej najbližšími konkurentmi za rok 2014 na druhom mieste.

Klíčová slova: Portrův model pěti sil, Finanční analýza, Mezipodnikové porovnání, Poměrový ukazatelé, PEST analýza, Strategická analýza

Keywords: PEST analysis, Financial analysis, Intercompany comparison, Financial ratios, Strategic analysis, Porter five force analysis

Klíčová slova: Medzi podnikové porovnanie, Strategická analýza, PEST analýza, Porterov model piatich síl, Pomerový ukazovatelia, Finančná analýza

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: Jindřich Špička
  • Oponent: Róbert Kuchár

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/50589


Nahoru | Aktuální datum a čas: 15. 12. 2018 22:20, 50. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz