Markéta Pajorová

Bakalářská práce

Lité ztvárnění předmětu s vazbou na Moravskoslezský kraj

Cast Depicting of an Object with Connection to the Moravian - Silesian Region
Anotace:
Na téma „Lité ztvárnění předmětu s vazbou na Moravskoslezský kraj“ byl vytvořen cínový korbel s reliéfem Radegasta a víkem. V první části bakalářské práce je popsán Moravskoslezský kraj, jednotlivé části kraje, dějiny Radegasta, okolí, ve kterém se nachází a také historie korbelů. V druhé části se dočteme o postupu výroby tohoto upomínkového předmětu, který byl odlit z cínu. Díky této práci jsem si …více
Abstract:
On the topic of "Cast representation object linked to the Moravian-Silesian Region" was created by a tin pot with a lid and relief of Radegast. The first section describes the Moravian-Silesian Region, various parts of the region, history of Radegast, the scene, which is situated and also the history of tankards. The second part tells us about how the production of the commemorative item which was …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2011
  • Vedoucí: Petr Lichý
  • Oponent: Jaroslav Beňo

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Bakalářský studijní program / obor:
Metalurgické inženýrství / Umělecké slévárenství