Bc. Alexandra Bajzíková

Bachelor's thesis

Vplyv aktuálnych politických zmien v povodí Nílu na konfliktný potenciál vodných zdrojov v regióne

Effect of political changes in Nile river basin on conflict potential of water resources in the region
Abstract:
Water was until recently seen as a natural and almost inexhaustible source, but nowadays is the demand for water increasing. This bachelor thesis deals with problematics of water conflict in Nile River Basin. The work focuses on the conflict potential of the river Nile, which flows through one of the most arid areas in the world. There will be used Gleick´s framework of characteristics of conflict …more
Abstract:
Voda bola donedávna vnímaná ako prirodzený a takmer nevyčerpateľný zdroj, ale v súčasnosti dopyt po vode stále narastá. Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou konfliktov o vodu v povodí Nílu. Práca je zameraná na konfliktný potenciál rieky Níl, ktorá preteká jednou z najsuchších oblastí sveta. V práci bude využitý Gleickov teoretický rámec charakteristík konfliktného potenciálu, s cieľom zistiť …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 12. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 1. 2015
  • Supervisor: prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jakub Drmola, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií