Theses 

Adopce a výchova dětí očima homosexuálů – Bc. Dita Sádecká

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Pedagogika / Sociální pedagogika

Bc. Dita Sádecká

Diplomová práce

Adopce a výchova dětí očima homosexuálů

Adoption and Raising Children from the Perspective of Homosexuals

Anotace: Diplomová práce Adopce a výchova dětí očima homosexuálů se zabývá zmapováním názorů a postojů homosexuálních informantů k dané problematice. Zaměřuji se především na jejich vlastní názor na legalizaci adopcí dětí homosexuálními páry a samotnou výchovu dětí stejnopohlavními páry. Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. V první části se zaměřuji na teoretické poznatky, vymezení pojmů jako jsou rodina, gender, legislativní rámec, homoparentalita. V práci se také zabývám předsudky a postoji společnosti k otázce legalizace adopcí homosexuály a homofobií vůbec. Empirická část se opírá o kvalitativní výzkum, který byl realizován pomocí polostrukturovaných rozhovorů se čtyřmi homosexuály, kteří žijí v dlouhodobém partnerském vztahu. Interpretaci dat jsem provedla aplikací metody zakotvené teorie. Výstupy diplomové práce pronikají hlouběji do problematiky adopcí a výchovy dětí homosexuálními páry a také mapují žitou zkušenost jedinců s odlišnou sexuální orientací.

Abstract: The thesis titled Adoption and Raising Children from the Perspective of Homosexuals focuses on the attitudes and opinions on the issue. The author focuses mainly on personal opinions on the legalization of adopting and raising children by homosexual couples. The thesis consists of a theoretical and empirical part. In the first part the author summarises and analyses theoretical findings and defines key terms such as family, gender, legislative framework and homoparentality, presenting and discussing also common prejudices, misconceptions and societal attitudes towards the issue of legalizing adoptions by homosexuals and homophobia in general. The empirical part is based on a qualitative survey carried out as a set of semi-structured interviews with four homosexuals living in long-term relationships. Anchored theory method is used to interpret the yielded data. The outcomes of the thesis present a deeper insight into the issue of adoption and raising children by homosexual couples and also map the real-life experience of individuals with minority sexual orientation.

Klíčová slova: homosexualita, rodina, n\áhradní rodičovstv\í, registrovan\é partnerstv\í, homoparentalita, genderov\é role, předsudky, homofobie, homosexuality, family, substitute parenting, registered partnership act, homoparentality, gender roles, prejudices, homophobia

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Barbara Strobachová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 04:14, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz