Theses 

Marketingový výzkum a jeho konkrétní použití ve zvoleném podnikatelském subjektu – Ing. Petr Suda

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Ing. Petr Suda

Bakalářská práce

Marketingový výzkum a jeho konkrétní použití ve zvoleném podnikatelském subjektu

Marketing Research and Its Specific Application in Selected Entrepreneurial Subject

Anotace: Bakalářská práce „Marketingový výzkum a jeho konkrétní použití ve zvoleném podnikatelském subjektu“ má dvě části: teoretickou a praktickou. Práce je zaměřena na sortiment bílé techniky (velkých domácích spotřebičů) sloužící pro denní užití v kuchyních pod značkou CANDY, kterou do České republiky výhradně dováží společnost CANDY ČR s. r. o. V teoretické části je uvedena struktura marketingového výzkumu, jeho členění na kvalitativní i kvantitativní techniku a způsoby provedení primárního či sekundárního sběru dat. Jsou zde vysvětlena různá specifika a přínosy, jež tyto možnosti přináší, přičemž důraz je kladen na správné plánování marketingového výzkumu. Praktická část obsahuje konkrétní kvalitativní výzkum, který má za cíl přinést tak žádané informace, zkušenosti, názory a zajímavé podněty prodejců vztahující se k našim jednotlivým komoditám vestavných spotřebičů. Dalším, neméně důležitým přínosem tohoto výzkumu, je ukázat, jakým způsobem lze využít potenciál společnosti, a to jak po stránce její odborné pracovní síly, tak i po stránce její činnosti ve způsobu prodeje, a tím zabezpečit marketingový výzkum interně. Toto rozhodnutí s sebou nese žádanou úsporu tak potřebných financí a celkovou kontrolu nad jednotlivými etapami výzkumu. Závěr nabízí hned několik směrů, kterými je třeba se vydat: počínaje od správného výběru dalších spotřebičů z nabídky italské produkce, které budou svými technickými parametry splňovat výsledky výzkumu a šikovně doplní prázdné místa v sortimentu, a konče dostatkem podnětů přímo do výroby jednotlivých továrnám v Itálii, Francii, Turecku a Číně. Důležitým vodítkem, jímž je celý marketingový výzkum propojen, je průměrná cenová hladina jednotlivých komodit vestavných spotřebičů, a to taková, jak ji vidí svýma očima jednotlivý respondenti. Tvoří tak důležitou cenovou politiku, která by se měla uplatnit nejen na stávající sortiment, ale především na nově zaváděné produkty.

Abstract: My bachelor work called “Marketing Research and Its Specific Application in Selected Entrepreneurial Subject” is divided into two parts: theoretical and practical part. My work focuses on white technique goods (large kitchen appliances) that are designed for everyday use by CANDY, a brand imported to the Czech Republic exclusively by CANDY ČR, Ltd. The theoretical part deals with the structure of marketing research, its classification into qualitative and quantitative techniques and ways of collecting primary and secondary data. It also provides an explanation of various specifics and benefits of these options; the emphasis is placed on precise planning of marketing research. The practical part includes specific qualitative research that aims at obtaining useful information, experience, opinions and interesting suggestions of dealers regarding our individual built-in commodities. Moreover, this research intends to show how the company potential could be used in terms of its professional workforce as well as its selling and with it to ensure the marketing research internally. Such a decision results in saving money and general control over individual phases of the research. The conclusion provides several directions to follow and strive: from good selection of goods from the Italian production – their technical parameters being in accordance with the research results and filling in empty places in the wide range of products – to suggestions sent directly to factories in Italy, France, Turkey and China. The red thread winding in and linking the marketing research are the average price levels of individual built-in commodities viewed by respondents. It forms an important price policy which should be applied on current choice of goods but mainly on newly introduced products on the market.

Klíčová slova: marketingový výzkum, volně stojící spotřebiče, vestavné spotřebiče, jednorázový projekt (jen pro tento případ), nepřetržitý (opakovaný) projekt, primární výzkum, sekundární výzkum, sledovaný skupinový rozhovor, konečný termín marketing research, free standing products, built-in products, ad hoc, continual, field research, desk research, focus group, deadline

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jiří Amler

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 4. 2019 20:46, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz