Petr Krameš

Bachelor's thesis

Návrh havarijního výměníku tepla pro jadernou elektrárnu

Proposal of Emergency Heat Exchanger for Nuclear Power Plant
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá metodikou návrhu výměníku tepla pro jadernou elektrárnu. Práce začíná popisem jaderné energie a rozborem primárního okruhu tlakovodní jaderné elektrárny. V praktické části je řešen průběh zbytkového tepelného výkonu po odstavení reaktoru, na jehož základě je zvolen výkon výměníku pro odvod tohoto tepla. Následuje tepelný výpočet za účelem zjistit minimální potřebnou teplosměnnou …viac
Abstract:
Bachelor thesis is dealing with design of emergency heat exchanger for nuclear power plant. Thesis starts with introduction of nuclear energy and analysis of pressurized water nuclear power plant primary circuit. Practical part is dealing with analysis of the residual heat process after reactor shutdown and from there the thermal power of heat exchanger is calculated. Then the minimal heat exchanger …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2018
  • Vedúci: Pavel Kolat
  • Oponent: Olga Plevová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava