Theses 

Případová studie malotřídní základní školy – Johana SÝKOROVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Johana SÝKOROVÁ

Diplomová práce

Případová studie malotřídní základní školy

Case study of small-class primary school

Anotace: Diplomová práce se zabývá problematikou vzdělávání na malotřídní základní škole. Jedná se o případovou studii konkrétní základní školy, která není plně organizována. Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je členěna do tří kapitol. V úvodní kapitole je popsáno současné pojetí českého školství, se kterým úzce souvisí kurikulárním systém vzdělávání v České republice. Tato část se zaměřuje zejména na jeho kurikulární dokumenty - Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a Národní program rozvoje vzdělávání v České republice (tzv. Bílá kniha). Druhá kapitola se věnuje učiteli, s cílem popsat jeho úlohu ve výchovně vzdělávacím procesu žáků základních škol. Dále definuje profesi učitele, charakterizuje jeho osobnost a vymezuje jeho role. Poslední kapitola se zabývá vzděláváním na malotřídních základních školách a zaměřuje se zejména na charakteristiku specifických vlastností malotřídního vzdělávání. Na teoretickou část úzce navazuje část praktická, která má kvalitativní charakter. Praktická část je detailní prezentací případové studie konkrétní malotřídní školy, která popisuje výchovně vzdělávací působení školy na její žáky, zároveň charakterizuje zdejší učitele, žáky a jejich rodiče. Pro výzkumné šetření byly použity metody pozorování, hloubkového rozhovoru a dotazníku.

Abstract: This diploma thesis deals with education at composite school and its problems. It is a case study at a particular primary school, which is not fully organized. The thesis is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part contains three chapters. In the introductory chapter there is described the current conception of Czech education system. This system is related closely to curricular system of education in the Czech Republic. The first chapter is also focused on curricular documents - The Framework Educational Programme for Basic Education and National Programme for the Development of Education in the Czech Republic (White Paper). The second chapter deals with a teacher's personality. The aim is to describe the teacher's role in educational process at primary schools. Concerning teachers, there is also described their profession, characterization of their personality and definition of the teachers' role. The last chapter is concerned with education at composite primary schools and it is aimed especially at the characterization of specific attributes of composite schools education. The second part of the thesis is a practical part and it has qualitative character. The practical part is a detailed prezentation of the case study of a concrete composite school. This part describes pedagogical-educational influence of the school on its pupils. There are also described local teachers, pupils and their parents. There were used different methods for this research - observation, in-depth dialogue and qestionnaire.

Klíčová slova: malotřídní škola, malotřídní vzdělávání, základní škola, osobnost učitele, učitel na malotřídní škole, spojené ročníky, vzdělávací systém České republiky, kurikulární systém

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Marta Franclová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=44903 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

SÝKOROVÁ, Johana. Případová studie malotřídní základní školy. Č. Budějovice, 2019. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2019 04:57, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz