Veronika KOLKOVÁ

Master's thesis

Kvalita života klientů ve vybraném hospici a nemocničním zařízení

The quality of life clients in selected hospice and hospital equipment
Abstract:
Tématem této diplomové práce je kvalita života klientů ve vybraném hospici a nemocničním zařízení. Zvolenými zařízeními se stal Hospic sv. Lukáše a Léčebna dlouhodobě nemocných v Ostravě. Na obecné úrovni bylo mým cílem porozumět kvalitě života klientů (pacientů) v hospicové péči a v nemocničním zařízení typu léčebny dlouhodobě nemocných. Cílem výzkumné části práce bylo: - zachycení podobností a rozdílů …more
Abstract:
The theme of this thesis is the quality of life for clients in selected hospice and hospital equipment. Chosen devices was Hospice St. Luke and hospital for the chronically ill in Ostrava. On a general level, my aim was to understand thei ssues the quality of life of clients (patients) hospice care and hospital for the chronically ill. The aim of the research part of the study were: - find similarities …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2015
Accessible from:: 15. 4. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Anna Papřoková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KOLKOVÁ, Veronika. Kvalita života klientů ve vybraném hospici a nemocničním zařízení. Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.4.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 15. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta sociálních studií