Matěj Nemček

Diplomová práce

Těžba nerostných surovin z Tichého oceánu.

Extraction of Raw Materials from Pacific Ocean
Anotace:
Těžba polymetalických konkrecí je velice aktuální téma. Přestože jsou polymetalické konkrece zdrojem kovů, které jsou označovány jako superstrategické kritické suroviny, nebyla jim v posledních letech věnována dostatečná pozornost. Výsledky výzkumu z dřívějších testů naznačují jejich perspektivní využití.Bohužel, kvůli geopolitickým změnám došlo před několika lety k útlumu zájmu o tyto zdroje. Ve výzkumu …více
Abstract:
Polymetalic nodules mining is very actually theme. They have not been given enough attention in recent years, even though Theky contain metals that are reffered to as super-strategic critical raw materials. Unfortunately, due the geopolitice changes, interest in these resources has attenuationed a few years ago. Nowadays, research needs to be pursued and strive to a realization extraction of polymetalic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2019
  • Vedoucí: Jindřich Šancer
  • Oponent: Pavel Komrska

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hornictví / Těžba nerostných surovin a jejich využívání

Práce na příbuzné téma