Theses 

Baptisteria z 3.-12. století: Databáze, deskriptivní statistika, mapy – Ing. Hana Hořínková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filozofie / Religionistika

Ing. Hana Hořínková

Bakalářská práce

Baptisteria z 3.-12. století: Databáze, deskriptivní statistika, mapy

Baptisteries from the 3rd to 12th century: Database, descriptive statistics, maps

Anotace: Tato bakalářská práce spočívá ve vytvoření digitální databáze baptisterií z období od 3. do 12. století na základě knihy Sebastiana Ristowa Frühchristliche Baptisterien (1998), která obsahuje nejnovější zveřejněný katalog, čítající 1067 baptisterií. Tato databáze Ristowův katalog systematizuje, formalizuje, činí filtrovatelným a strojově zpracovatelným a především doplňuje o zeměpisné souřadnice, které v jeho díle chybějí. Práce posléze databázi využívá k základní deskriptivní statistické analýze, prezentované v řadě grafů, a k vytvoření statických mapových podkladů a interaktivní mapy křesťanských baptisterií. Databázi, která je přílohou práce, je možné využít k různým dalším analýzám, překrývat s jinými mapovými vrstvami za účelem zvažování rozličných korelací, transformovat do podkladu síťových analýz na základě transportní sítě aj. Vytvořená časoprostorová vizualizace umožňuje obohatit stávající poznání o distribuci různých architektonických podob baptisterií a křestních nádrží, vývoji liturgie křestního rituálu a vzájemného působení stavby a rituálu.

Abstract: This B.A. thesis consists in compiling a digital database of baptisteries from the 3rd to the 12th century on the basis of Frühchristliche Baptisterien by Sebastian Ristow (1998), which is the most up-to-date published catalogue, containing 1067 baptisteries. This database systematizes and formalizes Ristow’s catalogue, makes it filterable and machine readable, and primarily provides geographic coordinates absent from his book. The thesis then uses the database for the purposes of descriptive statistics, presented in a variety of graphs, static maps, and an interactive map of Christian baptisteries. The database, attached to the thesis, can be used for further analyses, combined with other map layers in order to evaluate various correlations, transformed into data for network analysis based on transportation network etc. The space-time visualisation enriches the available knowledge of the distribution of various architectonic forms of baptisteries and piscinae, the development of baptismal liturgy, and the interrelations between space and ritual.

Klíčová slova: baptisterium, křestní nádrž, křest, liturgie, katalog, databáze, analýza, interaktivní mapa, časoprostorová vizualizace, baptistery, font, baptism, liturgy, catalogue, databas, map, analysis, interactive map, space-time visualization

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2018
  • Vedoucí: doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ivan Foletti, MA

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2019 11:50, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz