Lukáš Majvelder

Bakalářská práce

Porovnání kogenerační jednotky s pístovým spalovacím motorem a s mikroturbínou

Comparison of the Cogeneration Unit with a Reciprocating Piston Internal Combustion Engine and with the Microturbine
Anotace:
MAJVELDER, L. Porovnání kogenerační jednotky s pístovým spalovacím motorem a s mikroturbínou: Bakalářská práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra energetiky, 2020. 58 s. Vedoucí: doc. Ing. Míka, J. CSc. Bakalářská práce se zabývá porovnáním kogenerační jednotky s pístovým spalovacím motorem a s mikroturbínou. Práce zahrnuje popis obou typů jednotek, jejich výhody …více
Abstract:
MAJVELDER, L. Comparsion of the Cogeneration unit with a reciprocating piston internal combusion engine and with the microturbine: Bachelor Thesis Ostrava: VŠB–Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Power Engineering, 2020, 58 p. Thesis head: doc. Ing. Míka, J., CSc The bachelor thesis deals with comparison of the cogeneration unit with the piston internal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2020
  • Vedoucí: Jiří Míka
  • Oponent: Libor Pilch

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava