Theses 

Česká rodina po roce 1989 z per českých sociologů aneb co víme o české rodině – Bc. Michaela Nesvadbová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Bc. Michaela Nesvadbová

Master's thesis

Česká rodina po roce 1989 z per českých sociologů aneb co víme o české rodině

A Czech Family after 1989 from the pens of Czech Sociologists or what we know about the Czech Family

Anotácia: Cílem této diplomové práce je shrnout, jakým tématům a v jaké míře se sociologové v souvislosti s rodinou věnují, a zejména představit obraz rodiny po roce 1989, jak je vykreslen v sociologické literatuře. Česká společnost se za poslední desetiletí výrazně transformovala, lidé se individualizovali, a rodinné záležitosti mladí lidé začali odkládat. Mnoho sociologů proto mluví o krizi nebo konci rodiny. V práci se na základě dostupné sociologické literatury nejvíce věnuji demografickým přechodům, které měly na rodinu významný vliv, problému nedostatečného počtu dětí, který vede ke stárnutí populace a k potenciálním problémům v sociální politice, dále rozvoji kohabitace a úpadku manželství, zvyšujícímu se počtu rozvodů a růstu neúplných rodin, dále také genderovým rozdílům v rodinném a partnerském životě, konfliktu mateřství a zaměstnání v případě žen, a v neposlední řadě také konfliktu rodičovství a tlaku na kariérní a ekonomický růst v případě obou rodičů. Transformace společnosti a rodiny však neměla pouze negativní dopad na existenci a fungování rodiny. Na příklad tendence směrem ke genderové rovnosti v rodině a stále větší snaze o vybalancování rodičovské a pracovní role lze nahlížet jako na pozitivní důsledek této transformace. Sociologové se zatím spíše okrajově zabývali novými formami rodiny nebo rodinným uspořádáním, jako jsou na příklad homosexuální rodiny, anebo vliv sociálního státu a dalších faktorů na rozhodování mladých lidí v oblasti zakládání rodiny a uzavírání manželství.

Abstract: The aim of this thesis is to summarize the issues which sociologists deal with in connection with family, and, in particular, to present a picture of the family since 1989 as portrayed in sociological literature. The Czech society has been very much transformed. The people have been liberated and have become individualized. The young people have started to postpone family matters, the reason many sociologists are concerned about the crisis or even the end of the family. In the thesis I deal with various sociological literature which is devoted the demographic transitions that have had significant effect on the family. I also devote myself to the issue of the aging population as a result of postponed family matters, as well as the potential problems in social policy this could stem from. I also devote to the development of cohabitation and the decline of marriage, the increasing number of divorces and the growth of single-parent families, gender disparities such as the woman´s conflicting choice of motherhood and employment, and to the general conflict of parenting and social pressure on career and economic growth for both parents. The transformation of society and the family, however, have had not only a negative impact on the existence and functioning of the family. Societal changes could have positive effects on the family, specifically the tendency towards gender equality in the family and an increasing pursuit of a more balanced parent-breadwinner role. Sociologists, so far, have only marginally concerned themselves with the new forms of family or marital arrangements, such as same-sex parents, the influence of the welfare state and other factors influencing the decision of young people when it comes to marriage and starting a family.

Kľúčové slová: rodina, genderová nerovnost, manželství, kohabitace, plodnost, krize rodiny, demografický přechod, family, parenting, cohabitation, fertility, family crisis, gender inequality, fatherhood, demographic transition

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2017
  • Vedúci: doc. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D.
  • Oponent: M.A. Beatrice Elena Chromková Manea, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Hore | Aktuálny dátum a čas: 26. 5. 2019 15:37, 21. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz