Theses 

Osobnostné predispozície k drogovej závislosti – Mgr. Filip Vallo

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Mgr. Filip Vallo

Diplomová práce

Osobnostné predispozície k drogovej závislosti

Personality predispositions to drug addiction

Abstract: The aim of my diploma thesis was to find out personality traits, statistically different between drug addicts respondents and global population. Particularly I focused on these differences regarding stimulant and cannabis addicts. The thesis consists of theoretical and empirical part. In theoretical chapter I define terms drug and addiction (dependence), analyze statistical data from researches of drug situation in Slovak republic, describe the most popular drugs in this geographical region and at the end I define addiction and dependence from various approaches (neurobiology, etiopathology and diagnostic). In last part of the theoretical chapter I define the term personality, I analyze this psychological concept in normal and pathological form, and finally I present various theoretical concepts of addictive personality. In my quantitative research I used my own questionnaire and standardized questionnaires Severity of Dependence Scale, Clinical Analysis Questionnaire (only first part CAQ-I) and Personality Styles and Disorders Inventory. The research group (N= 37) consisted of addictology patients from Psychiatric clinics in Predná Hora (SR), Pezinok (SR) and Havlíčkův Brod (CR). Based on the findings of the research, I present my own concept of „personality with tendency to addiction“, which define the personality structure with increased risk of developing drug addiction. This structure is characterized by these personality traits: low emotional stability, low rule-consciousness, low perfectionism, high autonomy, high self-will, high suspiciousness, high criticality and high loyalty.

Abstract: Diplomová práca si kládla za cieľ odhaliť osobnostné rysy, ktoré sú štatisticky odlišné medzi jedincami, závislými od psychoaktívnych látok, a všeobecnou populáciou. Osobitne som vyšetroval tieto rozdiely aj u pacientov závislých od stimulancií a kanabinoidov. Práca sa skladá z teoretickej a praktickej časti. V prvej časti sa zaoberám vysvetlením pojmov droga a závislosť, ďalej predkladám štatistické údaje z prieskumov drogovej situácie na Slovensku, popisujem najpopulárnejšie drogy na našom území a bližšie rozoberám závislosť z rôznych hľadísk (neurobiológia, etiológia a diagnostika). V poslednej časti teoretickej kapitoly definujem pojem osobnosť, rozoberám tento koncept v norme a patológií, a predkladám rôzne teórie osobnostných predispozícií k závislosti. V rámci kvantitatívneho výskumu, ktorý predstavuje druhú časť mojej diplomovej práce, som na zber dát použil vlastný neštandardizovaný dotazník a štandardizované dotazníky Severity of dependence scale, Clinical analysis questionaire (len prvú časť CAQ-I) a Persönlichkeits-stil und störungs inventar. Výskumný vzorok adiktologických pacientov (N= 37), závislých od drog, som získal v psychiatrických liečebniach na Prednej Hore (SR), v Pezinku (SR) a v Havlíčkovým Brode (ČR). Na základe zistení výskumu, predkladám svoj vlastný koncept s názvom „k závislosti inklinujúca osobnosť“, ktorý definuje osobnostnú štruktúru, rizikovú pre vznik a rozvoj závislosti na drogách. Túto štruktúru charakterizujú nasledujúce osobnostné rysy: nízka miera emocionálnej stability, nízka miera konformity, nízka miera sebadisciplýny, vysoká miera sebaistoty, vysoká miera nedôverčivosti, vysoká miera intuitivity, vysoká miera kritickosti a vysoká miera loajálnosti.

Klíčová slova: závislosť, adiktológia, droga, psychoaktívna látka, návyková látka, osobnosť, predispozícia, etiopatogenéza, addiction, dependance, addictology, drug, psychoactive substance, habit-forming substance, personality, predisposition, etiopathogenesis

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Lubomír Vašina, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 09:06, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz