Jana Kovářová

Bachelor's thesis

Místní veřejné služby města Vsetín

Local Public Services in the City of Vsetín
Anotácia:
Cílem bakalářské práce je zhodnotit vybrané veřejné služby poskytované městem Vsetín za období 2010-2014. Veřejné služby budou zhodnoceny z hlediska poskytování veřejné služby, hospodaření a legislativního zakotvení služeb. Druhá kapitola bakalářské práce se věnuje teoretické části v oblasti veřejných služeb a veřejného sektoru. Třetí kapitola se zabývá analýzou služeb, které poskytuje Městský úřad …viac
Abstract:
The aim of the bachelor´s thesis is to evaluation of selected public servises provided by city of Vsetín for the period of 2010-2014. The public servises will be evaluation of terms poviding public servises, economy of public servises and legislation public servises. Second part of bachelor´s thesis is dedicated on the theoretical part in section of public servises and public sector. The third part …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedúci: Martina Halásková
  • Oponent: Ivana Čecháková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava