Aneta Mynáříková

Bakalářská práce

Schengenský prostor - současný vývoj v oblasti migrace

Schengen Area - Current Development in the Field of Migration
Anotace:
V posledních letech Evropu stále častěji sužují okázalé nelegální migrační toky. Tato bakalářská práce se zabývá problematikou nelegální migrace, a to jak v celé Evropské unii, tak v České republice. V první kapitole je charakterizován vznik a vývoj Schengenského prostoru. Za vyústění schengenské spolupráce lze považovat rok 1995, kdy byly poprvé odstraněny hraniční kontroly. Volný pohyb osob bez kontrol …více
Abstract:
In recent years, Europe is increasingly beset by spectacular illegal migration flows. This bachelor thesis deals with the issue of illegal migration, both across the European Union and the Czech Republic. In the first chapter is characterized the emergence and development of the Schengen area. The year 1995 can be considered as an outfall of the Schengen cooperation, when the border controls were first …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2015
  • Vedoucí: Radomír Kaňa
  • Oponent: Eva Bambuchová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava