Miroslav Tihelka

Bakalářská práce

Slezská Ostrava - návrh využití plochy pro sportovně-rekreační účely (parc.č. 700/1)

Slezska Ostrava - proposal recovery area for sports and recreational purposes (parc.č. 700/1)
Anotace:
Cílem bakalářské práce je urbanistický návrh řešení využití území na vymezené lokalitě „Kunčičky“ ve Slezské Ostravě. Návrh obsahuje řešení sportovně – rekreačního areálu, řešení technické infrastruktury, dopravy, odstavných ploch, veřejných prostranství. Je proveden rozbor problematiky současného stavu lokality na základě shromážděných podkladů o území. Dokumentace je zpracována v rozsahu územní studie …více
Abstract:
The aim of this work is an urban design solution to the land use area designated "Kunčičky" in Silesian Ostrava. The proposal includes addressing sport - recreational area, addressing the technical infrastructure, transport, lay, public spaces. Are analyzed at the current state of the area on the basis of the collected materials. The documentation is processed in the territorial scope of the study …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Jana Blahutová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební

Bakalářský studijní program / obor:
Stavební inženýrství / Městské stavitelství a inženýrství