Lucie Šmidová

Bakalářská práce

Vinařská tradice Slovácka a její využitelnost v cestovním ruchu

Tradition of Wine-making in the Moravian Slovakia and its Usability in Turist Industry
Anotace:
Cílem této práce je popsat, jaký vliv mají vinařské tradice na současný cestovní ruch a nalézt možné nedostatky, které by se daly do budoucna odstranit a pomohly by tím rozvoji oboru vinařství na Slovácku. Práce obsahuje podmínky, které jsou důležité pro kvalitu vyráběných tuzemských vín. Práce dále popisuje akce spojené s konzumací vína a s místním folklorem, který s vinařstvím úzce souvisí.
Abstract:
The aim of this work is to describe what influence have wine traditions on the present tourism and also to find out possible deficits, which could be eliminated in the future in order to help in the development of the wine-making in region of Moravian Slovakia. This work contains conditions that are important for the quality of localy produced wines. Furthermore this work also describes actions connected …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2015
  • Vedoucí: Václav Lednický
  • Oponent: Petra Zapletalová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava