Filip Kowalovski

Diplomová práce

Řešení problematiky zmetkovitosti při lisování ložisek metodikou Lean Six Sigma.

The Solution of Scrapping of Bearings by Lean Six Sigma Method.
Anotace:
Diplomová práce se zabývá řešením problematiky zmetkovitosti při lisování ložisek do těhlice terénních automobilů ve firmě Brembo. Pro řešení problému je využita metoda Lean Six Sigma. Diplomová práce začíná seznámením s firmou, popisem problematiky a používaných komponentů. Následuje charakteristika metody Lean Six Sigma. Další a nejdůležitější část diplomové práce je samotný projekt, ve kterém je …více
Abstract:
The Master thesis deals with solution of Scrapping of Bearing during pressing process. The Lean Six Sigma method was chosen to solve the problem. Master thesis starts with introduction of company, description of the problem and used components. Subsequently, there is a characterization of Lean Six Sigma method. The most important part of the thesis is a project which maps a complete production process …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: Jiří Kratochvíl
  • Oponent: Viktor Uhlář

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava